home
 artists

 

Lee McDonald

.

 

 

Al het werk van Lee McDonald heeft iets voorlopigs, alsof elk beeld provisorisch tot stand is gebracht. Tegelijkertijd is het steeds met ruimtelijke precisie in elkaar gezet, hoe klein het ook is.
Elke in beweging gebrachte sculptuur voorziet hij van een testnummer. Daarbij gaat het er niet zozeer om of een test lukt of mislukt, maar veel meer om te kijken naar wat er gebeurt. Elke test wordt op videofilm vastgelegd.

Lee McDonald heeft inmiddels bijna 2700 testen uitgevoerd die variëren van zwiepende verfspuitbussen die op een muur kapotgeslagen worden tot een levensgrote Starfighter van karton, spanbanden en tape die hij vanaf een dak naar beneden laat zeilen. De kracht van zijn werk wordt benadrukt door het feit dat elke geregistreerde test op film nog steeds de energie van het moment uitstraalt waarop de test werd gedaan. De niet te voorspellen bewegingen van de sculpturen maken de filmbeelden tot een eigenzinnig en ook geheimzinnig fenomeen van oorzaak en gevolg. Lee McDonald's machinaal aangedreven werken leiden in de meeste gevallen tot zelfdestructie.

Over zijn werk zegt Lee McDonald het volgende: "Dat een bewegend apparaat werkt is niet voldoende. Het draaien van de onderdelen komt met behulp van een mechaniek tot stand, maar in het resultaat moet altijd een onvoorspelbare beweging zitten. Anders is het gewoon een machine die zijn werk doet. Dat kan ik alleen maar ontdekken als ik het apparaat test." Hij vergelijkt het met bewegingen die dansers maken in relatie tot de muziek die zij horen: "Ik vind het interessant om bijvoorbeeld dansende mensen te zien die niet voor de hand liggende bewegingen maken op het ritme van de muziek."

In een van McDonald's testen uit 2020 is hijzelf dansend te zien in zijn studio met een draaiende vliegtuigpropeller op zijn rug waarbij niet duidelijk is of hij wordt voortgedreven door het mechanisme op zijn rug of door de muziek waarop hij danst en eigenaardige bewegingen maakt.
Lee McDonald (1979, Plymouth, UK) studeerde aan het Franck Mohr Instituut in Groningen, samen met Salim Bayri, Henry Byrne, Kimball Gunnar Holth en Nokukhanya Langa. Zijn werk was op Big Art 2020 en 2021 te zien. In 2021 won McDonald The One Minutes International Competition Award in de categorie 'Installation'. Dit jaar had hij een solopresentatie in Art Island 2023 op Fort IJmuiden.

English text

All of Lee McDonald's work is made in a piecemeal way, each time a sculpture is created provisionally. At the same time, it is always put together with spatial precision, no matter how small it is.
He provides each sculpture set in motion with a test number. It is not so much about whether a test succeeds or fails, but much more about looking at what happens. Each test is videotaped.

Lee McDonald has now carried out about 2700 tests, ranging from swaying spray paint cans that are smashed on a wall to a life-size starfighter made of cardboard, straps and tape that is sailed down from a roof. The power of his work is emphasized by the fact that every recorded test on film still radiates the energy of the moment when the test was taken. The unpredictable movements of the sculptures make the film images an idiosyncratic and mysterious phenomenon of cause and effect. In most cases, Lee McDonald's machine-driven works lead to self-destruction.

Lee McDonald says the following about his work: β€œIt is not enough that a moving device works. The turning of the parts is achieved with the aid of a mechanism, but the result must always contain an unpredictable movement. Otherwise, it's just a machine doing its job. I can only discover that when I test the device.” He compares it to movements that dancers make in relation to the music they hear: β€œI find it interesting, for example, to see people dancing who make non-obvious movements to the rhythm of the music.”

In one of McDonald's tests from 2020, he can be seen dancing in his studio with a spinning airplane propeller on his back, it is not clear whether he is propelled by the mechanism on his back or by the music to which he dances and makes strange movements.Lee McDonald (1979, Plymouth, UK) studied at the Franck Mohr Institute in Groningen, together with Salim Bayri, Henry Byrne, Kimball Gunnar Holth and Nokukhanya Langa. His work was shown at Big Art 2020 and 2021. In 2021, McDonald won The One Minutes International Competition Award in the 'Installation' category. This year he had a solo presentation in Art Island 2023 at Fort IJmuiden.